אב"י הנחל - מכתב קנב'

שנה טובה ורפואה וישועה לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני השוכן בלבי תמיד, מר ש.ז.שזר הנושא את נפשו אל נתיבי החכמה של החכם האמת, אב לכל החכמים יחידי הדורות נחל נובע שמאיר עיני ישראל איך לצאת מהחושך ומשטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שטות וטעות ושוא ושקר, בעבור זה בחר בו ה' וסבב סבות רבות ופלאות גדולות עד שנתבסס ונתבסם החיבור והיחוד הקדוש שלנו, אשר מזה נולד לנו ילד פלא הנקרא "אבי הנחל", שהכל מתפלאים משתאים ומשתוממים עליו ומקבלין אותו בחיבה וחדוה רבה כי הוא משקה את ישראל מימי אמת שמהם תצמח הגאולה בקרוב.
ה' ירפאהו בשלימות וישמרהו מכל רע ומכל מחלה וכאב אמן ואמן.

ברוך הטוב והמטיב ברוך רופא חולים, אנחנו חייבים להודות ולהלל לה' על כל הטוב אשר גמל עמך ועם כל ישראל, אשר שם נפשך בחיים ולא נתן למוט רגליך

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קנב'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אב"י הנחל - מכתב קנא'

לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני השוכן בלבי תמיד מר ש.ז.שזר החפץ לדרוך בנתיבי החכמה של הנחל נובע אב לכל החכמים המאיר עיני ישראל איך לצאת מן החושך ומשטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שטות והבל ושוא ושקר, בעבור זה חפץ בו ה" וסבב סבות רבות ופלאות גדולות עד שנתבסס ונתבסם החבור והיחוד הק" שלנו אשר מזה נולד לנו ילד פלא "אבי הנחל" שהכל מתפלאים משתאים ומשתוממים עליו, ומקבלין אותו באהבה ובחיבה וחדוה רבה, כי הוא משקה את ישראל מימי אמת של הנחל נובע שממנו תצמח הגאולה.
ה" יכתוב ויחתום אותך בשנה טובה ומתוקה ויקשרך וייחדך בהנחל נובע לחיים טובים ארוכים בריאים ורעננים אמן.

ברוך הטוב והמטיב ברוך הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. אנחנו חייבים להודות ולהלל לה" על כל הטוב אשר גמל עמך ועם כל ישראל אשר שם נפשך בחיים ולא נתן למוט רגליך. ה" יודע תעלומות לב הוא יודע כמה וכמה אני מצטער בצערך ואת התפלות והבכיות אשר אני שופך עליך לפני בעל הרחמים והסליחות שיחוס וירחם עליך ועל עמו ישראל וישלח דברו וירפאך ויבריאך בשלימות לחיים טובים ארוכים חיים אמתיים של אמונה ותשובה שלימה בכח וזכות כל הצדיקים ובראשם המנהיג האמת שבדור הזה וכל הדורות הבאים הוא רבינו הנורא הפלא העליון על כל עלאין רבי נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן.

חיל וחלחלה ורעדה אחזתני ונדכיתי עד מאד מרוב צער וכאב לבי המר והמרור בראותי כי אחרי כל הטובות הנוראות אשר עשה ה" עמנו חדר לתוך תחומינו רוח סערה וענן גדול שהוא הוא השטן שר הטבחים שחותר ואורב לטבוח ולשחוט את האדם משני העולמות ורוצה להפריד בין הדבקים בהאמת האמיתי ולקלקל ולבטל ח"ו הברית והקשר הנצחי אשר שם ה" בינינו, ואנחנו צריכים רחמים רבים שנזכה לעמוד על נפשינו וללחום עם השטן בכח וגבורה גדולה להכניעו לשבר ולבטלו בתכלית הביטול, מי יתן עיני מקור דמעות ואבכה יומם ולילה על עוונותינו ופשעינו הרבים שגרמו הצרה המרה הזאת הנוגע לנו ולכל ישראל עד שיתהפכו עוונותינו לזכיות בכח רבינו הנחל נובע וההתרחקות יהי' תכלית ההתקרבות והחושך יהי' סיבת האור ונזכה מעתה מחדש להתאחז ולההתאחד יחד באהבה באמת ובלב שלם בהמנהיג האמת נחל נובע.

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קנא'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אב"י הנחל - מכתב קנ'

ב"ה עש"ק נחמו נחמו עמי, תשכ"ט

לכבוד נשיא ישראל החשוק וחשוב מאד בעיני ה" ובעיני כל ישראל מר ש.ז.שזר אשר שזר עצמו בכל לבו בהצדיק האמת משיח ה" המנחם ומשמח הכל ומהפך כל הירידות לעליות בפלאות חכמתו הנורא חיים ארוכים חיים טובים של הבעטלירס הנוראים

הנה כל העולם יודעים כי ארץ ישראל הנבחר מכל הארצות ניתנה מאת ה" לעם ישראל הנבחר מכל העמים, ובתחילה היה ארץ ישראל בידינו ורשותינו, ועכשיו אפילו האומות שמראים עצמם כאוהבים וידידים, חושבים רעתינו, מקנטרים ומשחקים עלינו, שננו לשונם בדברים שאין בהם לא טעם ולא ריח, ואומרים לנו גזלנים אתם שכבשתם את הארץ ואת עיר הקודש ירושלם מידי חוסיין ונאצר ימ"ש הרוצים להשמידינו, ישמידם ה" עדי עד וימטר עליהם אש עד כלותם ויכרת מן הארץ זכרם: ויכירו וידעו כי דבר ה" לעולם תעמוד

בארץ ישראל זוכין לצאת מטבעיות, ולידע ולהאמין שהכל בהשגחה לבד, ועי"ז ניצולין מכל הצרות: אוירא דארץ ישראל מחכים, כי שם שומעים את כל הדיבורים של הצדיק החכם האמת שע"י דבריו נתחכם האדם בחכמה אמתיית לשוב אל ה" ולדעת ולהכיר את מי שאמר והיה העולם שזה עיקר החכמה

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קנ'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אב"י הנחל - מכתב קמט'

ב"ה ט" ניסן תשכ"ז.

נשיא לכבוד נשיא ישראל חמדת לבי ועיני מר ש.ז שזר רב תבונה ועמוק המחשבה לחתור ולמצוא המים שמהם תצמיח האמונה הקדושה לכל באי עולם שגם בדורות אלו כולם יכירו וידעו את ה", ויעשו כולם אגודה אחת

הכוסף וחושק וחומד לדרוש ולחפש ולבקש ולתור ולחתור למצוא תעלומת והסתרת המים חיים עמוקים שמחיים מבחינת מיתה, שהוא כפירות ואמונות כוזביות, ומהם גדילה האמונה הקדושה בכל העולם, שמרפאים מכל תחולאים רעים ומרים של כפירות ואמונות כוזביות ומצמיחים בכל העולם האמונה הק" אמונה חזקה ונכונה אמונה זכה וצחה וברורה שזה כל חיותינו ותקוותינו. מי ימלל גבורות ה" ונפלאותיו וחסדיו העצומים שזכינו לאור חדש נורא פלא נורא כזה בדור העני הזה, מה שלא זכו לזה כל הדורות הקודמים להשיג דרך החיים דרך האמת האמיתי

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמט'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אב"י הנחל - מכתב קמח'

ב"ה כ"ב תמוז תשכה

לכבוד נשיא ישראל עיני ולבי מר ש.ז.שזר החביב בעיני ה" כאשה לבעלה, בגלל גודל תוקף תאוותו ותשוקתו לדבק עצמו בהמלך החכם האמת הקיים לנצח ומגין על ישראל להעלותם מבטן שאול מעמקי עמקי הירידה, מתכלית גשמיות דגשמיות לעילא ולעילא מכל הרוחניות.    יהי ה" מגן בעדך וירפא ויבריא אותך ואת ביתך בשלימות.

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא ע"י ענווה דייקא, וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר, כי כן דרך המלכות בכל פעם שצריך שיקדים ענוה לכבודו וגדולתו, במקום גדולתך שם אני מוצא ענותנותך לבוא ולדבר לפניך את אשר ישים ה" תחת הקולמוס!

ה" ברוב מצפוני סתרי דרכיו והנהגותיו הסתומים ונעלמים מכל רעיון ומכל חקר, המטיר על הארץ גשם שוטף וזרם מים כבירים של כפירות ואפיקורסות מארובות השמים באחרית הימים האלה, עד אשר נתכסו כל ההרים הגבוהים, שהם הנכבדים ואנשי השם, וברוב חמלתו הקדים רפואה והצלה, ושלח לנו איש כלבבו אשר מצא חן בעיניו ויקרא שמו נחמן לאמר זה ינחמינו ממעשינו ומעצבון ידינו וצוה לו לבנות תיבת האמת והאמונה, אשר כל מי שרוצה להנצל בוא יבא בחדריו ויסגר בדלתותיו ויחבא בצל חכמתו הנוראה, כי מי יהלל ומי ימלל עוצם נשגבות גבורותיו אשר הפליא בפלאות נפלאותיו להכין ולהזמין מזון וחיות לאנשי ביתו ולכל נפשות ישראל לכל דור שיתענגו ויתעדנו בהדר תפארת נעימת תורותיו ומעשיותיו הנוראים הנלקחים משדה החכמה עילאה דעילאה אשר לא נתגלה עדיין מעולם הקיימים ונאמנים ומועילים לעד ולעולמי עולמים ;

עתיד הקב"ה לנקום נקמת עמו מאותם נביאי השקר שממלאים בטנם בכבוד וגיאות, ומראים עצמם כצדיקי הדור וצודים נפשות יקרות ודורסים וטורפים אותם ברגל גאוה ושקר, ומעוורים עיניהם של ישראל מלראות אור המנהיג האמת שמגלה ומאיר אור ה" לכל באי עולם לדור דור לנצח.

דע והאמין כי מעת תחילת הוויתך בבטן אמך נגזר עליך מאת הבורא שתהיה נשיא על ישראל בדור היתום הזה כדי שתרחם על עם ה" ברחמנות האמיתי ובגודל שכלך הישר ולשונך הצח והמפואר תלמד העם את האמת הנורא היחיד בעולם אשר הופיע ה" לנגד עיניך בכמה סיבות וגלגולים נפלאים זה כשבע שנים ותאיר עיניהם של ישראל שכולם יראו אור הצדיק האמת שהוא עיקר חיות וקיום כל הבריאה וממנו תצמח הגאולה השלימה לעם ישראל ולכל העולם שכולם ידעו את ה" ויתנו לו כתר מלוכה:

כבר דברנו קצת מענין גדולת מעלת קשר האחדות וידידות שלנו אשר באמת לא נמצא בכל העולם אנשים אחים נאמנים אמתיים כמותינו מאת ה" היתה זאת מן השמים כדי שנזכה להודיע ולפרסם שם הצדיק האמת בעולם אשר בזה תלוי עיקר חיותנו ותקותינו אנחנו צריכים לשמור עצמינו מאד שלא תפגם האהבה אצלינו ח"ו אפילו כחוט השערה, וראוי לנו לאחוז עצמינו בהאמת באהבה נפלאה ביתר שאת ויתר עוז בכל עת תמיד.

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמח'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אב"י הנחל - מכתב קמז'

ב"ה אור ליום עש"ק תמוז תשכ"ה

לכבוד נשיא ישראל לבי וחיותי מר ש.ז.שזר החביב בעיני ה" כאשה לבעלה בגלל גודל תוקף תאותו ותשוקתו לדבק עצמו בהחכם האמת הקיים לנצח ומגין על ישראל לדור דור להעלות כולם מעמקי תהום מתכלית הירידה, מתכלית גשמיות דגשמיות למעלה מכל הרוחניות, יהי ה" מגן בעדך וירפא ויחזק כוחך בגוף ונפש לאורך ימים.

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא ע"י ענוה דייקא, וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר, כי כן דרך המלכות בכל פעם שצריך שיקדים ענוה לכבודו וגדולתו,
במקום גדולתך שם אני מוצא ענותנותך לבוא ולדבר לפניך את אשר ישים ה" תחת הקולמוס.

דע והאמין כי מעת תחילת הוויתך בבטן אמך נגזר עליך מאת הבורא שתהיה נשיא על ישראל כדי שתרחם עליהם ברחמנות האמיתי, ובגודל שכלך הישר ולשונך הצח והמפואר תודיע ותלמד העם את האמת הפלא הנורא אשר הופיע ה" לנגד עיניך בכמה סיבות וגלגולים נפלאים זה כשבע שנים, ותפתח עיניהם ולבם של ישראל שכולם יראו ויבינו האמת האמיתי הגנוז וצפון ונעלם מעין כל, שהוא עיקר החיות וקיום של כל הבריאה, וממנו תצמח הגאולה האחרונה לעם ישראל ולכל העולם שכולם ידעו את ה" ויתנו לו כתר מלוכה.

כבר דברנו קצת מענין קשר האחדות והאהבה אשר בינינו אשר באמת לא נמצא בכל העולם אנשים אחים נאמנים אמתיים כמותינו מאת ה" היתה זאת מן השמים ואנחנו צריכים לשמור עצמינו מאד שלא תפגם האהבה ח"ו אפילו כחוט השערה, כי ראוי לנו לאחוז עצמינו בהאהבה ביתר שאת ויתר עוז מחמת שזכינו שיהיה לנו חלק בפרסום והתגלות שם הצדיק האמת בעולם אשר בזה תלוי עיקר תקוותינו ותיקונינו ותיקון כל העולם בשלימות

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמז'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אב"י הנחל - מכתב קמו'

ב"ה
לכבוד נשיא ישראל לבי ובשרי מר ש.ז.שזר אשר נשאו לבו לדבק עצמו בהמלך האמת החי וקים ומגין על ישראל לדורות עולם להעלות כולם מעמקי תהום, ובונה בנינים נפלאים להכניס בהם כל הנדחים המתגוללים בתוך שטף מים הזידונים מים עכורים וסרוחים, ומחזירם להשי"ת.
יחדש ה" עליך ועל ביתך ש"ט ומבורכה בחיים טובים וארוכים בריאים ונעימים

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא ע"י ענווה דייקא, וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר, כי כן דרך המלכות בכל פעם שצריך שיקדים ענווה לכבודו וגדולתו, במקום גדולתך שם אני מוצא ענותנותך לבוא ולדבר לפניך את אשר ישים ה" בלבי.

נהפך לבי בקרבי ונחרב ונהרס עד היסוד, ונשבר לשברי שברים עד אין שיעור ואני נאנח ובוכה בדמעות רותחות בלי הפוגות על האבידה הגדולה שאבדתי עם פטירת אשתי הצדקת ע"ה, אין בפי מילים לספר בשבחה, ולתאר את גדולת אצילות נשמתה הקדושה, אני מנחם עצמי רק בצדקתה הנפלאה ומעשיה היפים והטובים אשר זכתה לעשות כל ימי חייה במסירת נפש מתוך עניות ודחקות ותלאות רבות ומרות שאין דוגמתם בעולם, וכל מגמתה וחפצה היתה לקדש שם ה" ושם הצדיק כאשר ידוע לך קצת מזה, מקרב לב עמוק אברך את כולכם ברכת ברוך הבא ובפרט לבן אחיך אשר זכה לדרוך על אדמת קודש בארץ אבותינו ארץ חמדתינו ותקותינו ארץ מנוחתינו ונחמתינו, מקום האמונה והחכמה דקדושה להכיר את הבורא עולם י"ת. ישא ברכה מאת ה" ויצליחו בכל אשר יפנה בגשמי ורוחני לאורך ימים ושנים טובים.

ה" ברוב מצפוני וסתרי דרכיו והנהגותיו הסתומים ונעלמים מכל רעיון ומכל חקר, המטיר על הארץ גשם שוטף וזרם מים כבירים של כפירות ואפיקורסית באחרית הימים האלה, עד אשר נתכסו כל ההרים הגבוהים שהם הנכבדים ואנשי השם, וברוב חמלתו הקדים רפואה והצלה, ושלח לנו איש כלבבו אשר מצא חן בעיניו ויקרא שמו נחמן לאמור זה ינחמינו ממעשינו ומעצבון ידינו, וצוה לו לבנות תיבת האמת והאמונה, אשר כל מי שרוצה להנצל בוא יבא בחדריו ויסגר בדלתותיו, ויחבא בצל חכמתו הנוראה, כי מי יהלל ומי ימלל עוצם נשגבות גבורותיו אשר הפליא בפלאות נפלאותיו להכין ולהזמין מזון וחיות לכל נפשות ישראל לכל דור שיתענגו ויתעדנו בהדר תפארת נעימת תורותיו ומעשיותיו הנוראים הנלקחים משדה החכמה עילאה דעילאה אשר לא נתגלה עדיין מעולם הקיימים ונאמנים ומועילים לעד:

עתיד הקדוש ברוך הוא לנקום נקמת עמו מאותם נביאי השקר ומשיחי השקר שממלאים בטנם בכבוד וגיאות וכל התאוות רעות ומראים עצמם כצדיקי ומנהיגי הדור,וצודים נפשות יקרות ודורסים וטורפים אותם ברגל גאוה ושקר, ומעוורים עיניהם של ישראל מלראות אור הצדיק המנהיג האמת של כל ישראל שמגלה ומאיר אור ידיעת אלקותו י"ת לכל באי עולם לדור דור:

שבע מדורים יש בגהינום, וכל מדור יש בו שבע אלפים חור, וכל חור שבע אלפים סדקים, וכל סדק שבע אלפים עקרבים, וכל עקרב שבע אלפים חליות, וכל חוליא שבע אלפים כדים של רעל תלוים בה, וכולם מזומנים לרשעים הדוברים על הצדיק האמת בגאוה ובוז, ומתלוצצים ומבזים ספריו ותלמידיו הקדושים.


{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמו'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אב"י הנחל - מכתב קמה'

ב"ה
לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני מר ש.ז.שזר החביב לפני ה" כבן יחיד, כבן יקיר, ומתפאר בו בכל העולמות, בכל הנקודות טובות שיש בו, והעיקר בהנקודה העליונה העולה על הכל ושורש הכל, שהיא גודל אהבתו ותאוותו שמתאוה בכל לבו אל המנהיג החכם האמת שהוא כל חיותו וחיות ושורש כל הבריאה לדורות עולם.
ה" ירחם על עמו ישמח וירפא נפשך ויחזק כוחך ובריאותך ויוסף לך חיים ואריכת ימים ושנים טובים לראות בנועם ה".

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא ע"י ענוה דייקא, וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר, ענותנותו תרבינו לבוא ולדבר לפניך את אשר ישים ה" תחת הקולמוס.
כבר כתבתי מענין האהבה אשר בינינו אשר לא נמצא בכל העולם אנשים אחים אוהבים נאמנים אמתיים כמותינו מאת ה" היתה זאת מן השמים. ואנחנו צריכים לשמור עצמינו מאד שלא תפגם האהבה ח"ו אפילו כחוט השערה, כי ראוי לנו לאהוב עצמינו ביתר שאת ויתר עוז, מחמת שזכינו שיהיה לנו חלק בפרסום והתגלות הצדיק האמת בעולם שממנו תצמח הגאולה שלימה לעם ישראל ולכל העולם שכולם ידעו את ה" ויתנו לו כתר מלוכה.

דע אחי והאמין כי בעת התחלת הוויתך בבטן אמך נגזר עליך מאת הבורא שתהיה נשיא על ישראל בכדי שבשכלך הרחב והישר ולשונך הצח והמפואר תלמד העם האמת הנורא אשר הופיע ה" לנגד עיניך בדרך נס ופלא זה שבע שנים, ותפתח עיניהם ולבם של ישראל שֶׁכולם יראו ויבינו האמת האמיתי הגנוז וצפון ונעלם מעין כל, שהוא עיקר גאולתינו ופדות נפשינו ותיקון העולם בשלימות.

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמה'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִםאב"י הנחל - מכתב קמד'

ב"ה

לכבוד נשיא ישראל מחמד לבי מר ש.ז.שזר המשתוקק ומתגעגע בכל לב אחר הבעטליר הנורא בעל כתפים רחבים הנושא אותנו מכל המקומות שנפלנו בהם לבחינת למעלה מן המקום.     ברכה וחיים ושלום.

הצדיק האמת הגדול במעלה עליונה ומופלגת, וגבוה מאד מאד בתכלית המעלה שאין מעלה אחריו יכול להוריד את עצמו מאד מאד להגביה אפילו הרחוקים בתכלית הריחוק המונחים בשפל המדריגה התחתונה ביותר עד שירדו לבחינת מיתה ממש, וזהו עיקר שלימות מעלתו הגבוה, כי אי אפשר לעלות למעלה למעלה כי אם כשיכולים לירד למטה למטה להעלות ולקבץ גם כל הנדחים והרחוקים לגמרי ביותר ולקשר גם אותם להשית בשלימות.

ודע כי כל עיקר הגאולה כל עיקר גאולת נפשינו וגאולת כלליות כלל נפשות ישראל תלוי(ה) אך ורק בזה שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמת בכל הארץ, ולהרים את דגל הצדיק בעולם עד שיתודע לכל העולם שבההתקרבות אל הצדיק האמת באמת מאירים כל האורות הנפלאות אשר עומדים להאיר ע"י משיח צדקינו.

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמד'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִםאב"י הנחל - מכתב קמג'

ב"ה חצות ליל שני דחנוכה תשכ"ב, תל אביב.

לבי יקירי מר ז.שזר, שזכה לשטף עצמו עם הצדיק האמת שהוא ראש מבחר האמת שבין הצדיקים המובחרים האמתיים יחידי הדורות שגילה אמת כזה בעולם שאי אפשר לקלקלו בשום אופן בעולם.
שלום וחיים וכל טוב.

צריך לזכור היטב היטב כל ימי חייו בכל יום ויום גודל חסדי המקום שעשה עמו וסבב סיבות נוראות בתחבולותיו לקרבו להצדיק האמת שהוציאו ממקום שהוציאו, ומודיע לו כי עדיין ה" עמו ולא יעזוב את חסדו, ממנו לנצח. ואעפ"י שעדיין עובר מה שעובר בוודאי החסד והטובה שעשה עמו השי"ת, בוודאי אינו לריק ח"ו, וסוף כל סוף יגמור השי"ת את שלו ויזכה לשוב למקורו בשלימות, כי דבר אלקינו יקום לעולם:

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמג'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם