אב"י הנחל - מכתב קמו'

ב"ה
לכבוד נשיא ישראל לבי ובשרי מר ש.ז.שזר אשר נשאו לבו לדבק עצמו בהמלך האמת החי וקים ומגין על ישראל לדורות עולם להעלות כולם מעמקי תהום, ובונה בנינים נפלאים להכניס בהם כל הנדחים המתגוללים בתוך שטף מים הזידונים מים עכורים וסרוחים, ומחזירם להשי"ת.
יחדש ה" עליך ועל ביתך ש"ט ומבורכה בחיים טובים וארוכים בריאים ונעימים

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא ע"י ענווה דייקא, וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר, כי כן דרך המלכות בכל פעם שצריך שיקדים ענווה לכבודו וגדולתו, במקום גדולתך שם אני מוצא ענותנותך לבוא ולדבר לפניך את אשר ישים ה" בלבי.

נהפך לבי בקרבי ונחרב ונהרס עד היסוד, ונשבר לשברי שברים עד אין שיעור ואני נאנח ובוכה בדמעות רותחות בלי הפוגות על האבידה הגדולה שאבדתי עם פטירת אשתי הצדקת ע"ה, אין בפי מילים לספר בשבחה, ולתאר את גדולת אצילות נשמתה הקדושה, אני מנחם עצמי רק בצדקתה הנפלאה ומעשיה היפים והטובים אשר זכתה לעשות כל ימי חייה במסירת נפש מתוך עניות ודחקות ותלאות רבות ומרות שאין דוגמתם בעולם, וכל מגמתה וחפצה היתה לקדש שם ה" ושם הצדיק כאשר ידוע לך קצת מזה, מקרב לב עמוק אברך את כולכם ברכת ברוך הבא ובפרט לבן אחיך אשר זכה לדרוך על אדמת קודש בארץ אבותינו ארץ חמדתינו ותקותינו ארץ מנוחתינו ונחמתינו, מקום האמונה והחכמה דקדושה להכיר את הבורא עולם י"ת. ישא ברכה מאת ה" ויצליחו בכל אשר יפנה בגשמי ורוחני לאורך ימים ושנים טובים.

ה" ברוב מצפוני וסתרי דרכיו והנהגותיו הסתומים ונעלמים מכל רעיון ומכל חקר, המטיר על הארץ גשם שוטף וזרם מים כבירים של כפירות ואפיקורסית באחרית הימים האלה, עד אשר נתכסו כל ההרים הגבוהים שהם הנכבדים ואנשי השם, וברוב חמלתו הקדים רפואה והצלה, ושלח לנו איש כלבבו אשר מצא חן בעיניו ויקרא שמו נחמן לאמור זה ינחמינו ממעשינו ומעצבון ידינו, וצוה לו לבנות תיבת האמת והאמונה, אשר כל מי שרוצה להנצל בוא יבא בחדריו ויסגר בדלתותיו, ויחבא בצל חכמתו הנוראה, כי מי יהלל ומי ימלל עוצם נשגבות גבורותיו אשר הפליא בפלאות נפלאותיו להכין ולהזמין מזון וחיות לכל נפשות ישראל לכל דור שיתענגו ויתעדנו בהדר תפארת נעימת תורותיו ומעשיותיו הנוראים הנלקחים משדה החכמה עילאה דעילאה אשר לא נתגלה עדיין מעולם הקיימים ונאמנים ומועילים לעד:

עתיד הקדוש ברוך הוא לנקום נקמת עמו מאותם נביאי השקר ומשיחי השקר שממלאים בטנם בכבוד וגיאות וכל התאוות רעות ומראים עצמם כצדיקי ומנהיגי הדור,וצודים נפשות יקרות ודורסים וטורפים אותם ברגל גאוה ושקר, ומעוורים עיניהם של ישראל מלראות אור הצדיק המנהיג האמת של כל ישראל שמגלה ומאיר אור ידיעת אלקותו י"ת לכל באי עולם לדור דור:

שבע מדורים יש בגהינום, וכל מדור יש בו שבע אלפים חור, וכל חור שבע אלפים סדקים, וכל סדק שבע אלפים עקרבים, וכל עקרב שבע אלפים חליות, וכל חוליא שבע אלפים כדים של רעל תלוים בה, וכולם מזומנים לרשעים הדוברים על הצדיק האמת בגאוה ובוז, ומתלוצצים ומבזים ספריו ותלמידיו הקדושים.


{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמו'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה