אב"י הנחל - מכתב קמה'

ב"ה
לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני מר ש.ז.שזר החביב לפני ה" כבן יחיד, כבן יקיר, ומתפאר בו בכל העולמות, בכל הנקודות טובות שיש בו, והעיקר בהנקודה העליונה העולה על הכל ושורש הכל, שהיא גודל אהבתו ותאוותו שמתאוה בכל לבו אל המנהיג החכם האמת שהוא כל חיותו וחיות ושורש כל הבריאה לדורות עולם.
ה" ירחם על עמו ישמח וירפא נפשך ויחזק כוחך ובריאותך ויוסף לך חיים ואריכת ימים ושנים טובים לראות בנועם ה".

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא ע"י ענוה דייקא, וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר, ענותנותו תרבינו לבוא ולדבר לפניך את אשר ישים ה" תחת הקולמוס.
כבר כתבתי מענין האהבה אשר בינינו אשר לא נמצא בכל העולם אנשים אחים אוהבים נאמנים אמתיים כמותינו מאת ה" היתה זאת מן השמים. ואנחנו צריכים לשמור עצמינו מאד שלא תפגם האהבה ח"ו אפילו כחוט השערה, כי ראוי לנו לאהוב עצמינו ביתר שאת ויתר עוז, מחמת שזכינו שיהיה לנו חלק בפרסום והתגלות הצדיק האמת בעולם שממנו תצמח הגאולה שלימה לעם ישראל ולכל העולם שכולם ידעו את ה" ויתנו לו כתר מלוכה.

דע אחי והאמין כי בעת התחלת הוויתך בבטן אמך נגזר עליך מאת הבורא שתהיה נשיא על ישראל בכדי שבשכלך הרחב והישר ולשונך הצח והמפואר תלמד העם האמת הנורא אשר הופיע ה" לנגד עיניך בדרך נס ופלא זה שבע שנים, ותפתח עיניהם ולבם של ישראל שֶׁכולם יראו ויבינו האמת האמיתי הגנוז וצפון ונעלם מעין כל, שהוא עיקר גאולתינו ופדות נפשינו ותיקון העולם בשלימות.

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמה'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִםאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה