אב"י הנחל - מכתב קמז'

ב"ה אור ליום עש"ק תמוז תשכ"ה

לכבוד נשיא ישראל לבי וחיותי מר ש.ז.שזר החביב בעיני ה" כאשה לבעלה בגלל גודל תוקף תאותו ותשוקתו לדבק עצמו בהחכם האמת הקיים לנצח ומגין על ישראל לדור דור להעלות כולם מעמקי תהום מתכלית הירידה, מתכלית גשמיות דגשמיות למעלה מכל הרוחניות, יהי ה" מגן בעדך וירפא ויחזק כוחך בגוף ונפש לאורך ימים.

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא ע"י ענוה דייקא, וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר, כי כן דרך המלכות בכל פעם שצריך שיקדים ענוה לכבודו וגדולתו,
במקום גדולתך שם אני מוצא ענותנותך לבוא ולדבר לפניך את אשר ישים ה" תחת הקולמוס.

דע והאמין כי מעת תחילת הוויתך בבטן אמך נגזר עליך מאת הבורא שתהיה נשיא על ישראל כדי שתרחם עליהם ברחמנות האמיתי, ובגודל שכלך הישר ולשונך הצח והמפואר תודיע ותלמד העם את האמת הפלא הנורא אשר הופיע ה" לנגד עיניך בכמה סיבות וגלגולים נפלאים זה כשבע שנים, ותפתח עיניהם ולבם של ישראל שכולם יראו ויבינו האמת האמיתי הגנוז וצפון ונעלם מעין כל, שהוא עיקר החיות וקיום של כל הבריאה, וממנו תצמח הגאולה האחרונה לעם ישראל ולכל העולם שכולם ידעו את ה" ויתנו לו כתר מלוכה.

כבר דברנו קצת מענין קשר האחדות והאהבה אשר בינינו אשר באמת לא נמצא בכל העולם אנשים אחים נאמנים אמתיים כמותינו מאת ה" היתה זאת מן השמים ואנחנו צריכים לשמור עצמינו מאד שלא תפגם האהבה ח"ו אפילו כחוט השערה, כי ראוי לנו לאחוז עצמינו בהאהבה ביתר שאת ויתר עוז מחמת שזכינו שיהיה לנו חלק בפרסום והתגלות שם הצדיק האמת בעולם אשר בזה תלוי עיקר תקוותינו ותיקונינו ותיקון כל העולם בשלימות

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמז'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה