אב"י הנחל - מכתב קמח'

ב"ה כ"ב תמוז תשכה

לכבוד נשיא ישראל עיני ולבי מר ש.ז.שזר החביב בעיני ה" כאשה לבעלה, בגלל גודל תוקף תאוותו ותשוקתו לדבק עצמו בהמלך החכם האמת הקיים לנצח ומגין על ישראל להעלותם מבטן שאול מעמקי עמקי הירידה, מתכלית גשמיות דגשמיות לעילא ולעילא מכל הרוחניות.    יהי ה" מגן בעדך וירפא ויבריא אותך ואת ביתך בשלימות.

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא ע"י ענווה דייקא, וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר, כי כן דרך המלכות בכל פעם שצריך שיקדים ענוה לכבודו וגדולתו, במקום גדולתך שם אני מוצא ענותנותך לבוא ולדבר לפניך את אשר ישים ה" תחת הקולמוס!

ה" ברוב מצפוני סתרי דרכיו והנהגותיו הסתומים ונעלמים מכל רעיון ומכל חקר, המטיר על הארץ גשם שוטף וזרם מים כבירים של כפירות ואפיקורסות מארובות השמים באחרית הימים האלה, עד אשר נתכסו כל ההרים הגבוהים, שהם הנכבדים ואנשי השם, וברוב חמלתו הקדים רפואה והצלה, ושלח לנו איש כלבבו אשר מצא חן בעיניו ויקרא שמו נחמן לאמר זה ינחמינו ממעשינו ומעצבון ידינו וצוה לו לבנות תיבת האמת והאמונה, אשר כל מי שרוצה להנצל בוא יבא בחדריו ויסגר בדלתותיו ויחבא בצל חכמתו הנוראה, כי מי יהלל ומי ימלל עוצם נשגבות גבורותיו אשר הפליא בפלאות נפלאותיו להכין ולהזמין מזון וחיות לאנשי ביתו ולכל נפשות ישראל לכל דור שיתענגו ויתעדנו בהדר תפארת נעימת תורותיו ומעשיותיו הנוראים הנלקחים משדה החכמה עילאה דעילאה אשר לא נתגלה עדיין מעולם הקיימים ונאמנים ומועילים לעד ולעולמי עולמים ;

עתיד הקב"ה לנקום נקמת עמו מאותם נביאי השקר שממלאים בטנם בכבוד וגיאות, ומראים עצמם כצדיקי הדור וצודים נפשות יקרות ודורסים וטורפים אותם ברגל גאוה ושקר, ומעוורים עיניהם של ישראל מלראות אור המנהיג האמת שמגלה ומאיר אור ה" לכל באי עולם לדור דור לנצח.

דע והאמין כי מעת תחילת הוויתך בבטן אמך נגזר עליך מאת הבורא שתהיה נשיא על ישראל בדור היתום הזה כדי שתרחם על עם ה" ברחמנות האמיתי ובגודל שכלך הישר ולשונך הצח והמפואר תלמד העם את האמת הנורא היחיד בעולם אשר הופיע ה" לנגד עיניך בכמה סיבות וגלגולים נפלאים זה כשבע שנים ותאיר עיניהם של ישראל שכולם יראו אור הצדיק האמת שהוא עיקר חיות וקיום כל הבריאה וממנו תצמח הגאולה השלימה לעם ישראל ולכל העולם שכולם ידעו את ה" ויתנו לו כתר מלוכה:

כבר דברנו קצת מענין גדולת מעלת קשר האחדות וידידות שלנו אשר באמת לא נמצא בכל העולם אנשים אחים נאמנים אמתיים כמותינו מאת ה" היתה זאת מן השמים כדי שנזכה להודיע ולפרסם שם הצדיק האמת בעולם אשר בזה תלוי עיקר חיותנו ותקותינו אנחנו צריכים לשמור עצמינו מאד שלא תפגם האהבה אצלינו ח"ו אפילו כחוט השערה, וראוי לנו לאחוז עצמינו בהאמת באהבה נפלאה ביתר שאת ויתר עוז בכל עת תמיד.

{אב"י הנחל השלם - חלק ב' - מכתב קמח'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה